Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Bevezető. 2

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják: 2

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése: 2

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei 3

A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai: 4

A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók: 4

Adatbiztonsági intézkedések. 6

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja. 6

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés 6

Személyre szóló kommunikációval, orvosi hozzáférés igénylésével és a Végtagmentő Applikáció lehetséges támogatóinak adataival kapcsolatos adatkezelések. 6

Hírlevél szolgáltatás 7

Plug In-ek és beépülő modulok. 7

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés 8

Sütik („Cookie”) 9

Általánosságban a sütik három plusz három csoportra bonthatók: 9

A Szolgáltató analitikai sütiket használ. 10

A Végtagmentő mobil applikációval kapcsolatos adatkezelés 11

Betegadatok kezelése. 11

Diagnosztikai adatok. 12

Diagnózis küldésével kapcsolatos adatkezelés 12

Az SOS Vonal használatával kapcsolatos adatkezelés 12

Anonim diagnózisok statisztikai célú továbbtárolása. 13

Analitikai adatok. 13

Automatizált döntéshozatal 14

Orvosi adatok kezelése. 14

Orvosi regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 14

Analitikai adatok. 15

Az adatkezelés során Önt megillető jogok. 16

A hozzájárulás visszavonásának joga. 16

A személyes adatokhoz való hozzáférés 16

Helyesbítéshez való jog. 17

Adatkezelés korlátozásához való jog. 17

Törléshez – elfeledtetéshez való jog. 17

Tiltakozáshoz való jog. 18

Adathordozhatósághoz való jog. 18

Jogorvoslati jogok. 18

Bevezető

A Végtagmentő Applikáció Kft. (továbbiakban Szolgáltató), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá a Szolgáltató adatvédelmi politikáját saját weboldalával, az általa létrehozott telefon applikációval, hírlevél szolgáltatásával és a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló online megkereséseivel kapcsolatban.

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a Szolgáltató személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.
 • Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A Szolgáltató jelen tájékoztató hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének adatkezelési folyamatai az érintett önkéntes hozzájárulásán, az adatkezelő jogi kötelezettségén vagy jogos érdekén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Szolgáltató személyes adatokat, csak a jelen tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezel. A kezelt személyes adatok köre aranyban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a Szolgáltató külön értesíti ügyfeleit.

A Szolgáltató weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a weboldal rendeltetésszerű működéséhez, felhasználói élmény növeléséhez, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A működtető társaság:Végtagmentő Applikáció Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője:Dr. Rozsos István
Központi e-mail címe:istvanrozsos@gmail.com
Telefonszáma:06 20 941 8603
Honlapja:www.vegtagmento.hu
Székhelye:Pécs, Tettye utca 40.

A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése:WHITEWATERKRAFT Korlátolt Felelősségű Társaság
Központi e-mail címe:office@whitewaterkraft.com
Honlapja:www.whitewaterkraft.com
Székhelye:1071, Budapest, Damjanich utca 8-10.
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:http://whitewaterkraft.com/files/GDPR_WWK_2018_01.pdf
Feldolgozói tevékenysége:Elemző
Tevékenység rövid ismertetése:Adatok elemzése
Megnevezése:Webmonkey Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Központi e-mail címe:hello@webmonkey.hu
Honlapja:www.webmonkey.hu
Székhelye:2040 Budaörs, Szabadság út 282.  
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: 
Feldolgozói tevékenysége: 
Tevékenység rövid ismertetése: 
Megnevezése:Digital Ocean, LLC
Kapcsolatfelvételi felülete:https://www.digitalocean.com/company/contact/sales/
Honlapja:https://www.digitalocean.com/
Székhelye:101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013 USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:https://www.digitalocean.com/legal/
Feldolgozói tevékenysége:Külső tárhelyszolgáltató
Tevékenység rövid ismertetése:A Szolgáltató weboldalával és mobil applikációjával kapcsolatos adatokat (anonim diagnózisok, regisztrációs adatok) adatfeldolgozója által biztosított VPS szerveren tárolja.
Megnevezése:The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp.com)
E-mail címe:privacy@mailchimp.com
Kapcsolatfelvételi felülete:https://mailchimp.com/contact/
Honlapja:https://mailchimp.com/
Székhelye:675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 Atlanta GA 30308 USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:https://mailchimp.com/about/security https://mailchimp.com/legal/privacy
Feldolgozói tevékenysége:Hírlevél szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése:A Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe a hírlevélre történő feliratkozás lehetővé tételére.
Megnevezése:Mailgun Technologies, Inc (Mailgun.com)
Kapcsolatfelvételi felülete:https://www.mailgun.com/contact
Honlapja:https://www.mailgun.com/
Székhelye:548 Market St. #43099 San Francisco, CA 94104 USA
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:https://www.mailgun.com/gdpr https://www.mailgun.com/privacy-policy
Feldolgozói tevékenysége:E-mail küldő szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése:A felhasználók diagnózisaik, az általuk megadott e-mail címre történő automatikus kiküldéséhez a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A Szolgáltató szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére az érintettekre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval, orvosi hozzáférés igénylésével és a Végtagmentő Applikáció lehetséges támogatóinak adataival kapcsolatos adatkezelések

 • Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Szolgáltatót (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a Szolgáltató az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.
 • Ha Ön segítséget kíván nyújtani a Szolgáltatónak a mobil alkalmazás működtetésével kapcsolatban a weboldalon található támogatói űrlap kitöltésével teheti ezt meg.
 • Abban az esetben, ha orvosi minőségben kíván regisztrált felhasználóvá válni, a weboldalon elérhető űrlap kitöltésével igényelhet orvosi hozzáférést az alkalmazáshoz.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása a Szolgáltató jogos érdeke alapján történhet. A Szolgáltató jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a Szolgáltató vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a Szolgáltató rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A Szolgáltatónak ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám
 • Támogatói űrlap kitöltése esetén: név és e-mail cím
 • Orvosi hozzáférés igénylése esetén: név és e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: A Szolgáltató az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Szolgáltatónak nem áll módjában válaszolni.

Hírlevél szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a feliratkozáskor van lehetősége megadni.

Az adatkezelés célja: A hírlevélre történő feliratkozásával negyedéves rendszerességgel friss információkhoz juthat a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Személyes adatok köre: Az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Az Ön által megadott adatok a feliratkozást követő három évig kerülnek megőrzésre. Ezen idő leteltét követően a Szolgáltató automatikusan törli a megadott személyes adatait és nem küld további hírleveleket. Természetesen van lehetőség a megőrzési idő meghosszabbítására. Ennek módjáról kellő időben tájékoztatást fog kapni.

A három év eltelte előtt, amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, az adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek és további hírleveleket sem fog kapni a Szolgáltatótól. Kérelemében jelölje meg a feliratkozásnál használt e-mail címet, az Ön azonosítása céljából.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A hírlevél küldési szolgáltatás teljesítése nem lehetséges.

Plug In-ek és beépülő modulok

A Szolgáltató weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó PlugIn-ek működnek.

Facebook
SzolgáltatóFacebook Inc. (Facebook Ireland Limited)
Célja, működéseFacebook widgetek elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához
A továbbított személyes adatok
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn
SzolgáltatóLinkedIn Corporation.
Célja, működéseLinkedIn widgetek elérést biztosítanak a LinkedIn szociális hálójához
A továbbított személyes adatok
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy / https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Az oldalon elhelyezett Facebook és LinkedIn ikonokra kattintva a böngésző a Szolgáltató saját hivatalos Facebook és LinkedIn oldalára navigálja Önt.

Jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak a Szolgáltató közösségi oldalainak látogatásából eredő adatkezelésekre is.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett  közösségi hivatalos oldalainak (Facebook, LinkedIn) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön az Szolgáltató közösségi oldalain önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételtől (pl.: hozzászólás írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Szolgáltató közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a Szolgáltató és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

A Szolgáltató weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése.

Személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított  legfeljebb két évig kezeli a Szolgáltató. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

Általánosságban a sütik három plusz három csoportra bonthatók:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a Szolgáltató marketing célokra nem használja fel.

NeveCéljaTípusaÉlettartama
pll_languageA felhasználó nyelvi beállításainak mentéseFunkcionális /munkamenet/belsőA böngésző bezárásával törlődik
_gidGoogle analitikai süti, amely statisztikát készít a felhasználói látogatásokbólAnalitikai süti/állandó/külső24 óra
_gaGoogle analitikai süti, amely egy véletlenszerű számmal azonosítja és egyúttal megkülönbözteti egymástól a felhasználókatAnalitikai süti/állandó/külső2 év
cookiebarA felhasználó által a süti tájékoztatásra adott választ rögzítiAlapvetően szükséges/állandó/belső30 nap
_gatLimitálja a felhasználói kérelmeketFunkcionális süti/állandó/külső1 perc
_gacAdWords hirdetésekkel kapcsolatos információkat gyűjtAnalitikai süti/állandó/külső90 nap
trx_addons_is_retinaSegíti a weboldalon található képek megfelelő betöltésétFunkcionális süti/munkamenet/belsőA böngésző bezárásával törlődik

A Szolgáltató analitikai sütiket használ.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

A HotJar egy anonimizált módon működő elemző eszköz, amely a Szolgáltató számára a weboldalon végzett felhasználói tevékenységet (pl.: kattintásokat) rögzíti majd grafikusan ábrázolja.

Google Analytics
SzolgáltatóGoogle Inc.
Célja, működéseFelhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
HotJar
SzolgáltatóHotjar Ltd.
Célja, működéseA felhasználói tevékenység grafikus ábrázolása, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer/Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

A Végtagmentő mobil applikációval kapcsolatos adatkezelés

Betegadatok kezelése

Amennyiben Ön a Végtagmentő alkalmazást, mint használja, a szoftver az Ön egészségi állapotára vonatkozó adatok megadását teszi szükségessé, valamint egyes anonimizált analitikai adatokat továbbít harmadik felekhez.

Az alkalmazás beteg oldali használata nem követel meg regisztrációt, a gyűjtött adatokhoz nem rendel személyazonosító adatokat, ezáltal az Ön személyazonossága nem lesz megállapítható az alkalmazás használata során.

Abban az esetben, ha diagnózisát egy Ön által megadott e-mail címre kéri elküldeni, a Szolgáltatónak szükségszerűen kezelnie kell a megadott címet, azt azonban a kiküldést követően nem tárolja el, saját vagy adatfeldolgozóinak rendszerében a diagnosztikai adatokkal nem köti össze.

A Szolgáltató anonimizált diagnózisokat külső tárhelyén statisztikai célból tovább tárolja, ezek alapján azonban Ön nem válik azonosíthatóvá.

Az alkalmazás használata során Önről gyűjtött különböző adattípusokat a Szolgáltató semmilyen formában sem kapcsolja össze, továbbá megteszi azokat az ésszerűen elvárható intézkedéseket, amelyek meggátolnak harmadik feleket abban, hogy az Ön adatait összekapcsolják. Ennek érdekében a Szolgáltató az említett adatokból nem hoz létre egységes adatbázist.

Diagnosztikai adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A megfelelő diagnózis létrehozása.

Személyes adatok köre:

 • Életkor
 • Cukorbetegség
 • Gyógyszer allergia
 • Dohányzás
 • Korábbi vizsgálatok
 • Vércukor szint
 • Érzészavarok
 • Seb megléte
 • Pulzus
 • Seb helye
 • Seb alakja

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig tárolja az alkalmazás telefonkészüléke saját memóriájában. Az adatok törlését az alkalmazás eltávolításával vagy a „” gombra kattintással teheti meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A diagnózis nem hozható létre.

Önnek az alkalmazás használata során meg kell adnia olyan egészségügyi adatokat, amelyek szükségesek a megfelelő eredmény létrehozásához. Azonban fontos, hogy az egészségügyi adataihoz személyazonosításra alkalmas adatokat a Szolgáltató nem gyűjt és más forrásból sem rendel hozzá, így Ön nem kerül azonosításra a Szolgáltató által az alkalmazás használatakor. 

Diagnózis küldésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az elkészített diagnózis elküldése e-mailben.

Személyes adatok köre: E-mail cím, diagnózisban szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama: Mind az e-mail cím, mind az elküldött diagnózis az elküldést követően azonnal törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A diagnózis nem küldhető el.

Igénybe vett adatfeldolgozó: Mailgun Technologies, Inc. (e-mail küldő szolgáltatás)

Az SOS Vonal használatával kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön állapotából kifolyólag úgy ítéli meg, hogy azonnali segítségre van szüksége, vagy adott kérdésével kapcsolatban konkrét választ kíván kapni, az alkalmazáson belüli SOS Vonal használatával kapcsolatba léphet a résztvevő orvosok valamelyikével. Az érdemi válasz megadásához a közreműködő orvosnak kezelnie kell az üzenetének tartalmát képező kapcsolattartási és egészségügyi adatait.

Az SOS Vonal használatakor a Szolgáltaltató nem kerül kapcsolatba az Ön adataival, így ezen adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek. Az Ön adatkezelője a kiválasztott orvos lesz, akinek üzenetét elküldi.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatgyűjtés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet üzenetének elküldésével tud megadni. A továbbtárolás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, amelyet saját vagy más jogainak jövőbeni védelme indokol. A jogos érdek alapján kezelt adatok zárolásra kerülnek, vagyis a jogvédelem szükségességét (vagy az előirányzott törlési időt) megelőzően kizárólag tárolhatók, más művelet nem végezhető rajtuk.

Az adatkezelés célja: Az Ön kérdésének megválaszolása, adott esetben létfontosságú érdekeinek (életének és egészségének) védelme.

Személyes adatok köre: E-mail cím, továbbá az Ön által közölt egészségügyi, valamint egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatai főszabály szerint a hozzájárulásának visszavonásával törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha a megkeresés tárgyát képező ügy valamilyen eredménnyel zárul, az adatok csak az adatkezelő jogos érdekének megszűnése után, vagyis a lezárást követő 5 éves elévülési idő elteltével kerülnek törlésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Ön azonosításának, kapcsolattartási adatainak megadása hiányában a kommunikáció nem lehetséges, továbbá a szükséges mértékű egészségügyi adat nélkül a kérdése nem válaszolható meg.

Kérjük, hogy megkeresésében a feltétlenül szükségesnél több személyes adatot ne közöljön magáról vagy más személyekről.

Anonim diagnózisok statisztikai célú továbbtárolása

Mivel a diagnózisok statisztikai célú felhasználásával természetes személyeket azonosítani nem lehet és egyéb többletinformáció által sem válhatnak a későbbiekben azonosíthatóvá, ezen tevékenység nem minősül adatkezelésnek.

Analitikai adatok

Az alkalmazás működése során Önről névtelen elemzési adatok kerülnek begyűjtésre. Ezek egyfelől a Google Analytics Screens, valamint az Appsee szolgáltatások igénybevételével kerülnek felvételre.

Az elemzési adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, mindössze a Szolgáltatót segítik az alkalmazás fejlesztésében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet az alkalmazás használatával adhat meg.

Az adatkezelés célja: Az alkalmazás hatékony fejlesztése a lehető legjobb felhasználói élmény elérése érdekében.

Személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az alkalmazás eltávolításával képes visszavonni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az alkalmazás nem használható rendeltetésszerűen.

Google Analytics
SzolgáltatóGoogle Inc.
Célja, működéseAz alkalmazás képernyőhasználatának követése, rögzítése és analitikai mérések végzése.   A szolgáltatás nyomon követi az alkalmazás tartalmaival töltött időt, azok megtekintésének darabszámát, és a tartalmak közti felhasználói navigációt.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Appsee
SzolgáltatóShift 6. Ltd. és Appsee inc.
Célja, működéseAz Appsee szolgáltatása lehetővé teszi a felhasználói magatartás nyomon követését, az alkalmazáson belüli magatartások rögzítésével.   A felhasználó alkalmazáson belüli tevékenységével kapcsolatban egy grafikus ábrázolás készül, amely megjelöli a legtöbbet és a legkevesebbet igénybe vett tartalmakat.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.appsee.com/legal/privacypolicy

Az alkalmazás célja iránymutatás nyújtása a betegek számára, amellyel felismerhetik saját problémájukat, státuszukat, annak lehetséges kezelési módszereit és ezáltal ösztönözni tudják saját kezelőorvosukat. A Szolgáltató által létrehozott mobil alkalmazásnak nem célja a kezelőorvos által felállított diagnózis, a személyes orvosi konzultáció vagy a gyógykezelés helyettesítése.

Mivel a felhasználók nem kerülnek azonosításra, az alkalmazás nem tesz különbséget a személyes adatok között valódiságuk szempontjából. Mindennek tükrében a Szolgáltató álláspontja szerint az alkalmazás által létrehozott diagnózis nem alkalmas joghatással azonos mértékben jelentős hatás kifejtésére az érintettek vonatkozásában, tehát automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

Orvosi adatok kezelése

Orvosi regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön, mint orvos használja a Szolgáltató mobil applikációját regisztrálnia kell. Ennek elsődleges okai bizonyos gyógyászati eszközök, gyógyszerek reklámozásának, illetve ajánlásának törvényi (2006. évi XCVIII. tv.) korlátai. Ahhoz, hogy az alkalmazás által elérhető szakmai célú ajánlásokhoz hozzáférjen, igazolnia kell egészségügyi szakképesítését. A regisztrációt szükségszerűen megelőzi egy regisztrációs kódigénylési folyamat, amelyben azonban nem történik a regisztrációhoz képest többletadat gyűjtés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön azonosítása, szakmai képesítésének jogszabályi kötelezettségeknek eleget tevő ellenőrzése.

Személyes adatok köre:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Felhasználónév
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Specializáció (pozíció, munkakör)
 • AEKK pecsétszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja a Szolgáltató a regisztrációs adatokat. Hozzájárulásának visszavonása az alkalmazás eltávolításával lehetséges, amellyel 30 napon belül automatikusan törlésre kerülnek személyes adatai.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az alkalmazás nem használható regisztráció nélkül.

Igénybe vett adatfeldolgozó: Digital Ocean, LLC (külső tárhelyszolgáltató)

Analitikai adatok

Az alkalmazás működése során Önről anonimizált elemzési adatok kerülnek begyűjtésre. Ezek egyfelől a Google Analytics Screens, valamint az Appsee szolgáltatások igénybevételével történnek.

Az elemzési adatok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, mindössze a Szolgáltatót segítik az alkalmazás fejlesztésében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet az alkalmazás használatával adhat meg.

Az adatkezelés célja: Az alkalmazás hatékony fejlesztése a lehető legjobb felhasználói élmény elérése érdekében.

Személyes adatok köre: Azonosítószám, hozzávetőleges földrajzi helyzet, felhasználói tevékenység (munkamenetek száma és hossza), eszközinformációk (fajtája, képernyő felbontása), hálózati szolgáltató.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az alkalmazás eltávolításával képes visszavonni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az alkalmazás nem használható rendeltetésszerűen.

Google Analytics
SzolgáltatóGoogle Inc.
Célja, működéseAz alkalmazás képernyőhasználatának követése, rögzítése és analitikai mérések végzése.   A szolgáltatás nyomon követi az alkalmazás tartalmaival töltött időt, azok megtekintésének darabszámát, és a tartalmak közti felhasználói navigációt.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Appsee
SzolgáltatóShift 6. Ltd. és Appsee inc.
Célja, működéseAz Appsee szolgáltatása lehetővé teszi a felhasználói magatartás nyomon követését, az alkalmazáson belüli magatartások rögzítésével.   A felhasználó alkalmazáson belüli tevékenységével kapcsolatban egy grafikus ábrázolás készül, amely megjelöli a legtöbbet és a legkevesebbet igénybe vett tartalmakat.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.appsee.com/legal/privacypolicy

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Szolgáltatónak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Szolgáltató egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Szolgáltató.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Szolgáltató rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Szolgáltató tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Szolgáltató méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Szolgáltató úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Szolgáltató jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a Szolgáltató által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a Szolgáltató bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Szolgáltatótól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Szolgáltatónak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségen:                             

E-mail: info@vegtagmento.hu

Kinek szól?

Cukorbetegség esetén

Életmódváltás, szövődmény prevenció vagy már fennálló szövődményes állapot esetén egészséges életmód és orvosi segítséget tartalmazó csomagokat nyújtunk az egészséges állapot megőrzése érdekében!

Inzulinrezisztencia, Prediabétesz esetén

Helyes életmód fenntartásával a betegség tünetei enyhíthetők! Túlsúly, hajhullás vagy teherbeesési nehézségek – csomagjainkkal támogatunk az egészséged érdekében!

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

info@vegtagmento.hu | +36 20 941 8603